Boxing Thái Lan Mở rộng 2022 – Thành tích mới nhất của Việt Nam