Tin chuyển nhượng: Phí giải phóng hợp đồng của Haaland, Ronaldo sẽ đến Đức